Info
 

Návštěvní řád

Vstupem do budovy Za Elektrárnou 419, Praha 7 (dále jen „Aréna“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Sparta Praha, a.s., IČ: 61860875 (dále jen „provozovatel“), na základě zakoupené vstupenky či dokladu opravňující ke vstupu do Arény vstupující osoba (tj. divák, novinář, člen realizačního týmu, rozhodčí či jiná fyzická osoba, dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující návštěvní řád Arény. Účelem návštěvního řádu je bezpečnost, ochrana zdraví a majetku návštěvníků, provozovatele a ochrana sportovního zařízení a majetku, kterým je Arény vybavena:

1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny provozovatele, zejména jejích pořadatelů, členů bezpečnostní služby a příslušníků záchranných sborů zajišťujících pořádek. Rovněž je povinen dodržovat pokyny bezpečnostního značení a jiných upozornění v prostorách Arény. Provozovatel je oprávněn v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z Arény, bez práva na vrácení vstupného vykázat. Pořadatelem se rozumí fyzická osoba napomáhající provozovateli při konání akce v souladu s jejími účely a ustanovenými pravidly. Je oblečen v reflexní vestě s označením POŘADATEL a číslem na zadní straně vesty.

2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou či jiným dokladem opravňujícím ho ke vstupu na akci. Pokud je na vstupence definováno přesné místo, je návštěvník je povinen sledovat akci z právě tohoto místa. V případě že se vstupenkou či dokladem prokázat nemůže, je povinen opustit Arénu. Je zakázáno vstupovat do prostor pro sportovce, členy realizačního týmu, rozhodčí a delegáty, s výjimkou osob, které mají vstup do těchto prostor oprávněn.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět při vstupu do Arény bezpečnostní prohlídky (zrakem, hmatem a nebo technickými prostředky). V odůvodněných případech je provozovatel oprávněn tyto prohlídky provádět i uvnitř Arény. Návštěvník je povinen tyto prohlídky absolvovat. V případě odmítnutí je pořadatelská služba oprávněna návštěvníka z Arény, bez práva na vrácení vstupného vykázat.

4. Do Arény je zakázáno vnášet plastové a skleněné lahve, plechovky, spreje, lepkavé a hořlavé látky, mechanicky poháněné stroje a nástroje způsobující hluk (řehtačky, trubky), alkohol (v souladu se zákonem č.379/2005-Sb.) jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. dělobuchy, tyče, zbraně, nože, palice, obušky, stojany, světelné lasery apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit odpovědná osoba.

Do Arény je zakázáno vnášet rasistické, vulgární, hanlivé a dobrým mravům odporující transparenty, letáky a jiné propagační materiály, stejně tak transparenty, letáky a jiné propagační materiály, které nesouvisí s danou akcí v Aréně, a které v průběhu hokejových utkání neslouží k podpoře jednoho z týmů (pozn. veškeré tyto materiály musí být předloženy minimálně 1,5 hod. před začátkem akce k posouzení odpovědné osobě). Nápisy v cizím jazyce musí mít notářsky ověřený překlad. Zakázáno je též šíření komerčních materiálů bez souhlasu pořadatele. Vlajky (s žerdí max. 1,5 m) a transparenty musí být vybaveny certifikátem nehořlavosti, který je třeba na pokyn pořadatele předložit.

Odpovědnou osobou ze strany pořadatele je bezpečnostní manažer Robert Duncsák (duncsak@levpraha.cz), který je zodpovědný za rozmístění transparentů a vlajek. Do Arény je zakázán vstup zvířatům, s výjimkou povolení provozovatele a asistenčních psů, stejně tak je uvnitř zakázano kouření. V případě porušení těchto zákazů je provozovatel oprávněn návštěvníka vykázat bez práva na vrácení vstupného.

5. Účast ve rvačce, odhalování části těla, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, obtěžování dalších návštěvníků střetnutí (např. bráněním ve výhledu), narušování klidného průběhu střetnutí, prodej předmětů a služeb bez povolení pořadatele, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů Arény a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání z Arény, bez práva na vrácení vstupného. Provozovatel je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

6. Náhrada veškerých škod, způsobených návštěvníkem, bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

7. Návštěvník svým vstupem do Arény uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v Aréně provozovatel prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v Aréně.

8. Návštěvník bere na vědomí, že Aréna, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v Aréně, účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do Arény návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek, a dále vyvést z prostorů Arény, bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách Arény. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nevpustit do Arény takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech Arény dopustí některého z jednání popsaných v bodě 5. tohoto návštěvního řádu, jiné výtržnosti či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, a to vč. neuposlechnutí pořadatelů viz. čl. 1 tohoto návštěvního řádu.

10. V Aréně je zakázáno fotografování s výjimkou kapesních kompaktních fotoaparátů a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Výjimku mají osoby s povolením od provozovatele. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce v Aréně, která má pouze doprovodný charakter. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit.

11. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny provozovatele a jím pověřených osob.

12. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí uložených mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

13. Návštěvník je povinen ohlásit provozovateli veškerá v Aréně utrpěná zranění.

14. Návštěvník je povinen zachovávat úctu ke státním symbolům a to i podobu znění státní hymny. Dále je povinen ohlásit provozovateli veškerá v Aréně utrpěná zranění, po ukončení akce pokojně odejít. Aktualizace: 30.11.2013

 
 
Image Map